menu

REGULAMIN OBIEKTU GÓRALSKA STREFA DOMKI

I. Postanowienia ogólne

Regulamin dotyczy Obiektu Góralska Strefa ul. Rysulówka 157,157A, 157B, 157C, 157D
34-511 Kościelisko, zwanego w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakopiańska 18,
34-424 Szaflary; NIP:6770004557, REGON: 350146400
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi lub Klientami.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej
Rezerwującym.

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym domku.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki Ochrony Danych Osobowych.
Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Obiekt rozlicza się tylko bezgotówkowo. Akceptowalne formy płatności:
– karta
– BLIK
– przelew
– bon turystyczny

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.

II. Rezerwacja

 1. Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie poprzez stronę www.goralskastrefa.pl/rezerwacje
 2. Klient w momencie dokonywania rezerwacji zobowiązany jest podjąć decyzję czy pobyt będzie realizowany na osobę prywatną czy na firmę. Dane podane podczas składania rezerwacji będą widniały na fakturze dokumentującej wpłatę zadatku, a następnie fakturze końcowej i nie będzie możliwości ich zmiany.
 3. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach III i VII niniejszego regulaminu.
 4. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji domku.
 5. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:
  a) daty pobytu Klienta
  b) kwotę należną do opłaty za wynajem
  c) informację dotyczącą wysokości zadatku
  d) dane konta bankowego
 6. W celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całej rezerwacji w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji poprzez system płatności TPay, udostępniony w panelu rezerwacji
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku zgodnie z terminem, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.
 8. Zadatek zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi (artykuł 394 ustawy Kodeks Cywilny).
 9. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-maila potwierdzającego wpłatę oraz e-maila zawierającego fakturę zaliczkową na podane w trakcie składania rezerwacji dane. Udostępnione zostaną również dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do domku.
 10. Modyfikacja rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

III. Rezygnacja

 1. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa w każdym przypadku, jednak w zależności od rodzaju zarezerwowanej oferty różnią się warunki anulacji i zwrotu wpłaconego zadatku.
 2. Oferta bezzwrotna – w przypadku anulowania rezerwacji w dowolnym momencie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Oferta elastyczna – w przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 3 dni przed datą przyjazdu wpłacony zadatek zostanie w całości zwrócony Rezerwującemu.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni do przyjazdu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji zadatek nie zostaje zwrócony.
  Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu
  dokonanej płatności.

IV. Warunki umowy najmu

 1. Wynajęcie domku, obejmuje wszelkie opłaty za media oraz przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu domku.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Możliwość tylko po wcześniejszym uzgodnieniu za opłatą 50 zł godzina na przedłużenie doby lub wcześniejszego zameldowania.
 3. Obiekt pobiera depozyt na poczet zniszczeń w wysokości 400 zł. Depozyt pobierany jest przy zameldowaniu w gotówce i w przypadku nie stwierdzenia żadnych zniszczeń, zwracany w dniu wyjazdu.
 4. Dokonując rezerwacji obiekt umożliwia zakwaterowanie z opcją śniadania. Śniadanie w formie cateringu jest dostarczane pod drzwi domku przez firmę zewnętrzną i spożywane jest przez gości w domku.
  • Klient, który w momencie składania rezerwacji nie uwzględnił śniadań ma możliwość zamówić je indywidualnie dzień wcześniej najpóźniej do godziny 17:00, a w przypadku oferty last minute do 17:00 telefonicznie pod nr telefonu 507663105
  • Po godzinie 18:00 nie ma już możliwości zamawiania śniadań.
  • Pakiet śniadaniowy dostępny jest przez cały rok w godzinach od 7:30 do 9:00 (godzina dostawy może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne szczególnie zimą)
  • Pakiet Śniadaniowy zawiera przykładowo:
   – 2 rodzaje własnego wyrobu garmażeryjnego (m.in. pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, sałatka z ananasem, smalec ze skwarkami, twarożek), 2 rodzaje szynki, ser, pomidor, ogórek, jajko
   Sok owocowy 100%
   Pieczywo: bułka, chleb
   Ciastko
   Dodatki: kawa, herbata, cukier, sól, pieprz, mleczko, masełko
 5. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane przez pracowników Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 6. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach domku i na tarasie przylegającym do niego;
  • korzystania z udogodnień Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 7. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego nie gwarantuje on przedłużenia doby hotelowej.
 8. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym domku zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Gość proszony jest o bezzwłoczne ich zgłoszenie w biurze obsługi wynajmującego.
 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę materialną lub narażają na niebezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
 10. Klient może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą w godzinach od 7:00 do 22:00
 12. Dziecko do lat trzech ( max 1 )  śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.
 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu. Dzieci nie mogą same poruszać się po terenie obiektu, pozostawać bez nadzoru na balkonach czy też na placu zabaw.
 14. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie
 15. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami. W przypadku złamania zakazu obowiązuje kara w wysokości 1000 zł.

V. Obowiązki Klienta

 1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać  w domku jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym domku.  W przypadku wykorzystania domku niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego apartamentu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
 2. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w wynajętym domku, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wyrządzonych szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
 4. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach i ich otoczeniu otwartego ognia oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia domków. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest rachunek dokumentujący faktyczny koszt usunięcia zniszczeń.
 6. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 507663105 lub drogą mailową na adres kontakt@goralskastrefa.pl w momencie meldunku, najpóźniej do końca dnia przyjazdu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 7. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku rzeczy.
 8. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 507663105 orientacyjną godzinę swojego wyjazdu celem odbioru domku przez pracownika Obiektu.
 9. W domkach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu palenia Obiekt pobierze karę umowną w wysokości 500 zł.
 10. Użytkownicy domków mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

VI. Opłaty dodatkowe

 1. Cena pobytu nie zawiera opłaty miejscowej, która wynosi 2,50 zł / osobę / dobę. Opłatę miejscową należy rozliczyć na miejscu, po przyjeździe.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł na poczet ewentualnych dopłat bądź zniszczeń. Nie wykorzystana kaucja jest zwracana w dniu opuszczenia domku.
 3. Zgubienie kluczy do domku skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 PLN.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@goralskastrefa.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. W ramach rezerwacji Klientowi przysługują dwa bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu.
 2. Miejsce parkingowe jest niestrzeżone. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 3. Na terenie obiektu dostępny jest grill.
 4. W każdym domku znajduje się  pralka, żelazko, odkurzacz, deska do prasowania oraz suszarka na ubrania.
 5. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz, w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi
 7. Serwis dzienny – wymiana ręczników, dostępny jest tylko na życzenie Gości za dodatkową opłatą.
 8. Sprzątanie w trakcie pobytu dostępne jest na życzenie Gości za dodatkową opłatą.

IX. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

X. Wystąpienie sił wyższych

 1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
 2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

Regulamin korzystania z jacuzzi (hydromasażu) w Domkach

w Obiekcie Domki Góralska Strefa tzw. STREFA SPA  Kościelisko ul. Rysulówka 157 A-D. Właścicielem Obiektu jest Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary; NIP:6770004557, REGON: 350146400

 1. Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 2. Korzystanie z wanny jacuzzi (hydromasażu) jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 3. Obiekt nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi (hydromasażu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą oraz założenie stroju kąpielowego.
 5. Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność, istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 6. Maksymalna głębokość wanny jacuzzi (hydromasażu) wynosi 0,8 m
 7. Z wanny jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 8. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi (hydromasażu) ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Za skutki zdrowotne przebywania tych Użytkowników w jacuzzi Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, otwartymi ranami, skaleczeniami lub z opatrunkami.
 10. Za skutki zdrowotne z przebywania w wannie jacuzzi (hydromasażu) korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 11. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. Nie wolno korzystać z jacuzzi (hydromasażu) będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny jacuzzi (hydromasażu) bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z jacuzzi (hydromasażu) wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

UWAGA!

Dłuższe przebywanie oraz łączenie przebywania z sauną może wywołać przegrzanie organizmu. Symptomy to: drgawki, nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie. Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI (HYDROMASAŻU):

Wejście/wyjście do wanny jacuzzi tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE POMIESZCZENIA Z JACUZZI (HYDROMASAŻU) ZABRANIA SIĘ:

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W WANNIE ZABRANIA SIĘ:

Bądźmy w kontakcie

Projekt i wykonanie

logo
Rezerwuj online