menu

Regulamin konkursu “Otwieramy z impetem”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest firma MODOM PODHALE SP. Z O.O. ul.Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, NIP 677-000-45-57. Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.2 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie rodziny pracownika Organizatora.

2.3 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowym praw autorskich przygotowanej pracy na rzecz Organizatora

2.4 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

2.5 Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie komentarza z kim i dlaczego chcecie spędzić urlop w Góralskiej Strefie.

2.6 Przesłanie komentarza jest równoczesne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem konkursu i wyrażenia zgodę na publikacje przez organizatora konkursu
2.7 Czas trwania konkursu 27.11.2022 – 11.12.2022 roku

2.8 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 12.12.2022 roku za pośrednictwem fanpage’a Góralskiej Strefy

2.9 Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085999590514

3. Zadanie konkursowe

3.1 Zadanie konkursowe polega na polubieniu strony i wystawieniu komentarza z zaznaczeniem osoby z którą i dlaczego chcecie spędzić urlop w Góralskiej Strefie pod postem konkursowym.

3.2 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden komentarz.

3.3 Wszystkie komentarze konkursowe będą publikowane na fanpage’u na facebooku Góralska Strefa.

3.4 W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca (nagroda główna)

3.5 Najciekawszy komentarz konkursowy zostanie wybrany przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając kreatywność. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage’u na facebooku Góralska Strefa.

3.6 Komisja konkursowa składa się z członków zarządu Organizatora

3.7 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

3.8 Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. Organizator zastrzega prawo o możliwości usunięcia przez organizatora komentarzy nie dotyczących treści konkursu.

3.9 Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

4. Nagroda

4.1 Nagrodą w konkursie jest 2 dniowy pobyt dla 4 osób w terminie między 01.03.2023 a 30.06.2022 z wyłączeniem okresu Świąt Wielkanocnych 06.04.2023 do 10.04.2023 w Góralskiej Strefie. Pobyt zawiera 2 noclegi.

4.2 Nagrodę można odebrać w formie vouchera po zakończeniu konkursu.

4.3 Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku przynajmniej z MIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM.

4.4 Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

4.7 W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu

5. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@goralskastrefa.pl

5.2 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: OTWARCIE GÓRALSKA STREFA.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

6. Obowiązek informacyjny

6.1 Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest organizator MODOM PODHALE Sp. Z O.O ul. Zakopiańska 18 34-424 Szaflary NIP 677-000-45-57.

6.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Góralskiej Strefy.

6.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

7.2 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Góralska Strefa.

7.4 Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

 

Pobierz regulamin

Bądźmy w kontakcie

Projekt i wykonanie

logo
Rezerwuj online